Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DYNAD B.V.

1. Begripsbepaling.

a. Onder Dynad b.v. wordt in deze voorwaarden verstaan: de import en export, groothandel en handel in autoaccessoires en aanverwante artikelen.
b. Onder afnemer wordt verstaan in deze algemene voorwaarden mede begrepen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening leveranties van goederen worden verricht.

2. Toepassing.

Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van afnemers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van goederen.

3. Aanbiedingen en prijzen.

a. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend.
b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. die door Dynad b.v. worden verstrekt, zijn voor Dynad b.v. niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Dynad b.v. wordt aangeboden.
c. Dynad b.v. is gerechtigd om tussentijdse niet voorziene kostprijsverhogingen, waaronder in ieder geval begrepen koerswijzigingen van buitenlandse valuta aan de afnemer door te berekenen.
d. In verband met de kosten voor Dynad b.v., voortvloeiende uit prompte verwerking en aflevering van bestellingen, is Dynad b.v. gerechtigd aan afnemers die bij voortduring hetzij geringe bestellingen doen, dan wel op van normale werktijden afwijkende tijden beleverd wensen te worden, een toeslag in rekening te brengen, mits zulks schriftelijk tevoren aan de betreffende afnemer is aangekondigd.

4. Levering.

De levering van goederen geschiedt volgens vermelding op het leveringsprogramma.

5. Transport. Dynad b.v. is vrij van keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst of voorschrijft, komen de extra kosten voor zijn rekening. In dat geval rust op Dynad b.v. geen enkele aansprakelijkheid voor schade tijdens het vervoer ontstaan.

6. Betaling.

a. Betaling dienst te geschieden in euro’s door bijschrijving op de op factuur vermelde bank- of girorekening.
b. Tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk is overeengekomen, dient de afnemer de factuurbedragen binnen 14 dagen te voldoen. Bij niet tijdige betaling is de afnemer in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De afnemer is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd gelijk aan het dan geldende promessedisconto van de Nederlandse Bank, vermeerderd met 3 %, alsmede met de bij de Nederlandse handelsbanken algemeen geldende toeslagen bij rekening-courantkredieten, over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte ervan.
c. Indien Dynad b.v. bij niet-betaling genoodzaakt is de incasso uit handen te geven, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman van Dynad b.v., voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht in ieder geval tenminste 15 % van de hoofdsom te bedragen.
d. Dynad b.v. behoudt zich het recht voor, goederen onder rembours af te leveren, dan wel vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

7. Reclames.

a. De afnemer dient bij ontvangst van de goederen te controleren of de levering met zijn bestelling overeenkomt.
b. Reclames worden door Dynad b.v. slechts in behandeling genomen, als zij binnen acht dagen na ontvangst van de goederen ter kennis van Dynad b.v. zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de afgeleverde goederen in orde te hebben bevonden. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

8. Retourzendingen.

a. Door Dynad b.v. geleverde goederen waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 is gereclameerd, worden door Dynad b.v. uitsluitend teruggenomen, indien en voor zover de goederen zich in de oorspronkelijke verpakking en in de staat waarin zij werden afgeleverd bevinden.
b. Artikelen die gebonden zijn aan een vervaldatum, worden niet teruggenomen.

9. Eigendomsvoorbehoud.

a. Dynad b.v. blijft eigenares van de door haar verkochte en afgeleverde goederen, totdat de koopprijs der goederen en de eventuele daarover verschuldigde rente en kosten heeft voldaan.
b. Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving, heeft Dynad b.v. het recht op onmiddellijke afgifte van de door haar geleverde goederen, indien de afnemer in gebreke is aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

10. Aansprakelijkheid. Dynad b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar verkochte goederen en geleverde artikelen van derden, tenzij de afnemer aantoont, dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dynad b.v.

11. Geschillen. Alle geschillen tussen Dynad b.v. en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar of, zulks ter keuze van Dynad b.v., door de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer. Nederlands recht is van toepassing.

Dynad b.v. Noord Scharwoude .

T. van Dijkhuizen-Kamp.

© Dynad International BV. Alle rechten voorbehouden